Предмети

Музичка култура

Септембар

  • Објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;
  • Издвој основне музичке изражајне елементе;
  • Певај по слуху песме различитог садржаја и расположења;
  • Примењуј правилан начин певања;
  • Изговарај бројалице у ритму, уз покрет;
  • Осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помо ћу различитих извора звука;
  • Поштуј договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
  • Користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука.

1.Слушам, певам, стварам– Е уџбеник- Увод у свет музике ( стране 6-9)

2. Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић- Е уџбеник- Поново у школи ( страна 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=gMyahd_ah9I

3. Семафор, непознати аутор – Е уџбеник- Поново у школи ( страна 3)

https://www.youtube.com/watch?v=367VcPb_IuQ&t=37s

4. Кад ђак зна шта хоће, М.Субота – Е уџбеник- Поново у школи ( страна 4)

https://www.youtube.com/watch?v=vlde9i0ANsE

5. Колико је сати, М. Бркић- Е уџбеник- Поново у школи ( страна 5)

https://www.youtube.com/watch?v=PiCcniEZwfM

6. Телефонијада, М. Субота, Љ. Ршумовић- Е уџбеник- Поново у школи ( страна 6)

https://www.youtube.com/watch?v=6w0ZBvgUCTw

7. Кад си срећан, песма из Шведске-Е уџбеник- Поново у школи ( страна 7)