Предмети

Српски језик

Септембар

2.09. Други час: Говорна вежба- Доживљај са распуста

Записујемо план причања. Говоримо јасно, поштујући правила. Одговарамо на питања, Причамо о догађају, описујемо. Илуструјемо.

3.09. Трећи час: ,, Школа“, Д. Лукић

Учимо да разликујемо стих и строфу. Препознајемо и у песми проналазимо риму, читамо и изражајно рецитујемо песму. Одговарамо на питања.

Домаћи задатак за понедељак 7. септембар: Уради задатке  у ,, Радној свесци“ на 61. страни

4.09. Четврти час: Дечје игре

Причамо о доживаљајима и описујемо игре, пажљиво слушамо једни друге, играмо се.

Читамо текстове  у Читанци на стари 10. и 11. страни.

Домаћи задатак: Уради задатке у ,, Радној свесци“ на 62. и 63 страни.

7.09. 5. час :Глас, слог, самогласници и сугласници

Шта је азбука, а шта ћирилица, шта је глас а шта слово? Изговарамо брзалице. Учимо шта су сугласници, колко их има? Шта су самогласници? Изговарамо познате разбрајалице, делимо речи на слогове.

Глас и слог; самогласници и сугласници

 

Глас – изговарамо                  →                                     Слово – пишемо

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ђђ, Ее, Жж, Зз, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм, Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ћћ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш

Самогласници: А, Е, И, О, У

Сугласници: Б, В, Г, Д, Ђ, Ж, З, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, П, Р, С, Т, Ћ, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш

Домаћи задатак: Уради задатке у ,, Радној свесци“ на 10. и 11 страни.

 

Слог: а – у – то, та – та, Мар – ко, про – зо – ри, за – пи – са – ти, ма – те – ма – ти – ка

8.09. Шести час: Глас, слог, самогласници, сугласници

Утврђујемо знање са претходног часа.

Прва група

 1. Писаним словима ћирилице препиши следећу брзалицу:

МАЛИ ЂАЧИЋ НОСИ ВЕЛИКИ ЏАКЧИЋ.

 1. Заокружи самогласнике у следећој реченици:

Ко рано рани, две среће граби.

 1. Подвуци сугласнике у следећим речима:

ОЛОВКА, ВРАТА, ТАБЛА, ПРОЗОРИ.

 1. Како се назива подвучени део речи?

ПРИРОДА

 1. Колико слогова има реч ПРОЧИТАТИ?

Домаћи задатак: Уради задатке у ,, Радној свесци“ на 15. и 16. страни.

9.09. Седми час: ,,Тајна “, М. Антић

Учимо да разликујемо  стих и строфу, уочавамо стихове који се римују; читамо текст поштујући интонацију реченице/стиха, изражајно рецитујемо песму.

Домаћи задатак: Научити песму  напамет.

10.09. Осми  час: ,,Тајна “, М. Антић- рецитовање научених стихова

11.09. Девети час  час: Реч и реченица

Препознајемо и разликујемо реч и реченицу, правилно пишемо ( обликујемо и повезујемо слова). Говоримо и слушамо једни друге.

 

Домаћи задатак: Урадити задатке у Радној свесци на стр. 14 (1–3. задатка).

14.09. Десети  час: Научили смо у првом разреду

15.09. Једанаести  час: Е учионица

Откључаћемо све уџбенике у е учионици, прелистаћемо их и урадити задатке који  не постоје у папирним издањима. Читаћемо гласно текстове по жељи.

15.09. Једанаести  час:  Александар Поповић, Два писма

Oдређујемо главни догађај; уочавамо ликове и разликујемо њихове позитивне и негативне особине; припремамо се за извођење драмског текста; износимо своје мишљење о тексту.

Решавамо задатке у е уџбенику, бирамо лик ( мама или Јоца)  чији ћемо текст говорити на сцени наше учионице. ( Није неопходно научити напамет, већ читати течно)

21.09. Петнаести   час:  Обавештајна реченица; Тачка

Уочавамо  и препознајемо обавештајне реченице; користимо тачку на крају обавештајних реченица; Користимо разне технике писменог (правилно писање) и усменог изражавања (причање).

22. 09. Шеснаести  час: Ана Миловановић, Слатка математика

Одређујемо главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту; Одређујемо редослед догађаја у тексту; Уочавамо  ликове и разликујемо њихове пози тивне и негативне особине; Изводимо драмски текст; Износимо своје мишљење о тексту.

Тема: Веселин и Мирков разговор о математици

Ликови: Весела и Мирко

Миркове особине: наиван, детињаст, искрен

Веселине особине: проницљива, лукава, жустра, непосредна

Домаћи задатак:

Увежбајте да течно и изражајно читате драмски текст Слатка математика по улогама за следећи час.

Слушате текст  и решавате задатке у е уџбенику.

24. 09. Седамнаести   час: Упитна реченица, упитник

Уочавамо  и препознајемо упитне реченице; користимо упитник на крају упитних реченица;

користимо разне технике усменог изражавања (причање).

Записујемо реченице које започињемо упитним  речима: КО, ГДЕ, ШТА, КАДА, КАКО. Реченице почињемо векиким словом а завршавамо упитником.

Домаћи задатак: Постави  једно питање које волиш са чујеш и  једно које не волиш да чујеш.

25.09. Осамнаести час: Ј. Ј. Змај, Хвала

Одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту; разликуј стих и строфу; уочи стихове који се римују; читај текст поштујући интонацију реченице/стиха; изражајно рецитуј песму.

Разговарамо о песнику. Проналазимо песму у е уџбенику, одговарамо на питања, решавамо задатке.

Записујемо стихове којису нам се највише допали.

У јесен лишће мења боју, вене, опада, трава се суши, јесењи плодови су сазрели.

Правимо тематски речник- Jесен


 

 

 

 

 

 

 

Домаћа лектира за октобар: Љубивоје Ршумовић, Избор из поезије за децу

28.09. Двадесети час: На пијаци- говорна вежба

Описујемо омиљено воће. Цртамо пијацу у јесен.

29.09. Двадесет први час: Писање речи ли у упитним реченицама

Правилно употребљавамо/пишемо реч ли; користимо разне технике писменог (правилно писање) и усменог изражавања (причање).

Домаћи задатак: Урадити задатке у Радној свесци, стр. 25.

ОКТОБАР

30.09. и 1.10. Двадесет други  и двадесет трећи час: Загонетке лаке за ђаке другаке

Активно слушамо, читамо и разумемо садржај загонетки и проналазимо њихове одгонетке.

Загонетка је кратка реченица скривеног значења чије решење треба открити. Одгонетка је решење загонетке.

 • Из долине излази, за брдо залази? – загонетка

Сунце – одгонетка

 • Жена царица, муж ленштина, деца радници. – загонетка

матица, трут и пчеле – одгонетка

Ребус је загонетка у облику слова и цртежа.

Решавамо загонетке у Читаници и Е уџбенику.

Рад по групама: Припрeмамо се да, на следећем часу, у групи, одгонетнемо што више загонетки.

Наставни листић, 1, 2, 3. група

Додатни задатак:

 1. Из планине ницало, чак у море тицало.
 2. Четири брата пољем трче, један другог не могу да стигну.
 3. Цео свет изеде, а никад се не наједе.
 4. Вода ври, под њом ватра није.
 5. Кућица у горици на једној ножици.
 6. На пô поља сама земља расте.
 7. Татино дете, мамино дете, а ничији син.
 8. У пољу деда у сунце гледа
 9. Зелен му скут, шешир му жут.
 10. Ја се зовем куку и руз; без мене вам куку и леле.
 11. Цео дан иде, а никуд не одмиче.
 12. Сам лончић у пољу ври.
 13. Црно мало, воду пило, у соби се подбочило.

2.10. Двадест четврти час: Узвичне реченице

Уочавамо и препознајемо узвичне реченице; користимо узвичник на крају узвичних реченица; користимо разне технике усменог изражавања (причање); учествујемо у разговору и пажљиво слушамо саговорника.

Реченице којима се изражава неко осећање попут чуђења, изненађења или одушевљења називају се узвичне реченице. Узвичне реченице почињу великим словом а завршавају знаком узвика, увичником.

Записујемо неколико узвичних реченица. На пример: Посматрамо слику која нам се веома допада, радујемо се због победе екипе за коју смо навијали, уплашили смо се кад смо угледали велику животињу у парку или зоо врту…

Током наредне недеље решавамо задатке у Радној свесци на странама 17, 18, 19 и 20.

5.10. Двадесет пети час: Заповедне реченице

Уочавамо и препознајемо заповедне реченице и користимо узвичник на крају заповедних реченица; користимо разне технике усменог изражавања (причање); учествујемо у разговору и пажљиво слушамо саговорника.

Не гази траву!

Пожурите!

Отвори прозор!

Реченице којима се исказује нека заповест, молба или забрана називају се заповедне реченице. Заповедне реченице почињу великим словом а завршавају узвичником.

Записујемо примере узвичних и заповедних реченица, решавамо задатке у Е уџбенику.

6. и 7.10. Двадесет шести  и двадесет седми час: Реченице према значењу. Правописни знаци (тачка, упитник, узвичник)

Решавамо задатке у Радној свесци на 21. и 22. страни.

8.10. Двадесет осми час:Шаљиве народне песме: Да вам певам што истина није и Мишја моба

Кратке народне песме у којима се описује нека смешна ситуација или необично понашање јунака називају се шаљиве песме. Настале су у прошлости и представљале су вид забаве.

Домаћи задатак: Урадити задатке у Радној свесци на стр. 72.

9.10. Двадесет девети час: Д. Трифуновић, Два Јарца

Разликујемо стих и строфу; уочавамо стихове који се римују; читамо текст поштујући интонацију реченице/стиха; изражајно рецитујемо песму; износимо своје мишљење о песми.

Тема:

Особине јарчева:

Поука:

Правимо поређења

Прав као…; Вредан као…; Умиљат као…; Мудар као…

12.10. Тридесети час-Говорна вежба: Слатко сам се насмејао/насмејала

Причамо о доживљајима и догађајима, описујемо особе и своја осећања, говоримо јасно, слушамо једни друге.

13.10. Тридесет први час: Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња; писање тачке.

Пишемо по диктату:

Име мог најбољег друга је Петар Илић, али га сви зовемо Пеца. Пецина тетка Рада живи у Нишу. Она има мачку Мицику и пса Жућу. Тетка Рада воли да фотографише своје кућне љубимце и често шаље Пеци њихове смешне слике.

14.10. Тридесет други час: Кад дедица не зна да прича приче,Ђани Родари

Одређујемо редослед догађаја у тексту; уочавамо  главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине; читамо текст поштујући интонацију реченице; износимо своје мишљење о причи.

1.      Подвуци две животиње које је срела јунакиња из приче „Кад дедица не зна да прича приче” Ђанија Родарија.

камила, јарац, жаба, вук, слон, жирафа, коњ, миш, пуж.

2.      Заокружи имена којима је дедица назвао јунакињу приче.

Црнокапица, Белокапица, Црвенкапица, Жутокапица, Зеленокапица.

3.      Које је особине испољио дедица из ове приче? Подвуци тачне одговоре.

заборавност, прецизност, маштовитост, тачност, поузданост, расејаност, сналажљивост.

Домаћи задатак

Нацртајте неки од описаних догађаја из ове приче онако како их је дедица испричао.

15.10. Тридесет трећи час: Огласи шумских новина, Б. Ћопић

Разликујемо стих и строфу; уочавамо стихове који се римују; читамо текст поштујући интонацију реченице/стиха; изражајно рецитујемо песму; износимо своје мишљење о песми.

Разговарамо

Шта вам се у овој песми посебно допало? Ко су јунаци ове песме? Зашто су шумске животиње дале огласе у „Шумским новинама”? Чији вам је оглас био најзанимљивији? Шта се све није могло догодити, а у песми је описано? Шта вас је у песми зачудило? Чему сте се посебно насмејали? Због чега су вам неке ситуације биле смешне? Шта лија намерава да уради? Чему се вук нада? Шта дивљу свињу мучи? Шта намерава сова? Шта мислите, ко ће од њих остварити оно што је наумио? Од чега ће зависити њихов успех?

Записујемо у свеске

Огласи шумских новина, Б. Ћопић

Тема: Шумске животиње (вук, лисица, сова) смишљају огласе којима планирају да намаме наивне животиње у клопку. Дивља свиња је незадовољна због лажне оптужбе.

Решавамо задатке из Е уџбеника.

Домаћи задатак за понедељак

Избор из поезије за децу Љубивоја Ршумовића

Прочитати три песме по избору, једну песму научити напамет.

16.10. Тридесет четврти час: Сазнали смо

Читамо текстове о лиссици, сови, вуку и дивљој свињи. Решавамо интерактивне задатке у Е уџбенику.

19. и 20.10. Тридесет пети и тридесет шести час: Избор из поезије за децу Љубивоја Ршумовића

Рецитујемо, разговарамо о песмама, записујемо и илуструјемо одабране песме.